Temat 1 Wprowadzenie podstawowych koncepcji programowania

W programowaniu zmienna jest jednym z najbardziej podstawowych pojęć, które należy zrozumieć. Zmienna to nazwane miejsce przechowywania w pamięci komputera, które może przechowywać wartość lub dane. Nazwa zmiennej służy do odwoływania się do danych przechowywanych w tej lokalizacji pamięci. Zmienne służą do przechowywania wartości, które można zmieniać lub manipulować nimi w trakcie wykonywania programu. Załóżmy na przykład, że chcesz napisać program, który oblicza powierzchnię szkolnego boiska do piłki nożnej. Możesz użyć zmiennych do przechowywania długości i szerokości boiska, a następnie użyć tych zmiennych w obliczeniach, aby znaleźć obszar. Oto przykład tego obliczenia w kodzie Pythona:

Pętla to konstrukcja programistyczna, która umożliwia wielokrotne wykonywanie zestawu instrukcji w oparciu o określony warunek. Pętla umożliwia programiście napisanie pojedynczego zestawu instrukcji, które można powtarzać wiele razy bez konieczności wielokrotnego pisania tego samego kodu. Pętla „for” służy do wykonywania zestawu instrukcji określoną liczbę razy, podczas gdy pętla „while” służy do wykonywania zestawu instrukcji wielokrotnie, o ile określony warunek jest prawdziwy.

Instrukcje warunkowe, znane również jako „struktury kontrolne”, to rodzaj podstawowej konstrukcji programistycznej, która umożliwia programom podejmowanie decyzji na podstawie wartości zmiennych, danych wprowadzonych przez użytkownika i innych czynników. Podstawowa składnia instrukcji warunkowej w większości języków programowania jest następująca:

Typy danych odnoszą się do różnych rodzajów wartości, które mogą być przechowywane i przetwarzane w programie. Każdy typ danych definiuje zestaw wartości i operacji, które można wykonać na tych wartościach. Typowe typy danych w programowaniu obejmują: Liczba całkowita: reprezentuje liczby całkowite (np. 5, -10, 100) Float: reprezentuje liczby dziesiętne (np. 3,14, -0,5, 2,0) Boolean: reprezentuje prawdziwe lub fałszywe wartości (np. Prawda, Fałsz) Ciąg znaków: reprezentuje tekst lub znaki (np. „cześć”, „świat”, „123”)