Θέμα 5 Προτεινόμενες Δραστηριότητες

Διάρκεια: 20’

Μέθοδος:

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και πρέπει να δημιουργήσουν μια σύντομη χορογραφία στην οποία θα αναπαριστούν μια δεδομένη αντίδραση.

Βήμα-βήμα:

  1. Επιλέγουμε τουλάχιστον δύο διαφορετικές χημικές αντιδράσεις.
  2. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες εργασίας (θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε να πληρούν όλα τα συστατικά ή όλα τα άτομα των συστατικών).
  3. Η ομάδα θα πρέπει να δημιουργήσει μια μικρή χορογραφία ακολουθώντας τα βήματα της δημιουργίας χορογραφιών.
  4. Κάθε ομάδα θα υποδυθεί την αντίδρασή της και οι υπόλοιπες θα προσπαθήσουν να τη μαντέψουν. (η ομάδα μπορεί να αποφασίσει τη διάρκεια της δράσης της).

Παραδείγματα:

  • αντίδραση καύσης μεθανίου και οξυγόνου

CH4 (gas) + 2O2(gas) →CO2 (gas) + 2H2O (gas)

  • αντίδραση αποσύνθεσης αμμωνίας

3H2(gas)+N2 (gas)↔ 2NH3(gas)

  • αντίδραση σχηματισμού νερού

2H2(gas) + O2(gas)→H2O(gas)

Διάρκεια: 5-10’
Οι μαθητές σε έναν μεγάλο κύκλο  εκφράζουν πώς ένιωσαν ή τι κατάλαβαν.