Θέμα 4 Χορογραφία και επίλυση προβλημάτων

Η δημιουργία μιας χορογραφίας μοιράζεται πολλά στοιχεία με τις συστηματικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη της Μηχανικής.