Θέμα 3 Τεχνικές για την ενίσχυση της δημιουργικότητας

  1. Ανταλλαγή ιδεών (brainstorming): είναι μια ομαδική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνει την αυθόρμητη συμβολή δημιουργικών ιδεών και λύσεων. Είναι σημαντικό να υπάρχει συντονιστής, να είναι περιορισμένος ο χρόνος και να ορίζεται ο στόχος.
  2. ΘΑΕ: αυτή η τεχνική είναι χρήσιμη στο στάδιο της επώασης όταν οι ιδέες έχουν ήδη καθοριστεί, για να επικεντρωθεί η γραμμή εργασίας. Ο στόχος είναι να οριστούν τα Θετικά, Αρνητικά ή Ενδιαφέροντα σημεία καθεμιάς από τις προτάσεις.
  3. 4x4x4: αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την επιλογή ιδεών. Πραγματοποιείται σε τρία στάδια, το πρώτο μεμονωμένα οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια λίστα με 4 ιδέες για το θέμα, στο δεύτερο στάδιο σε ζευγάρια επιλέγονται 4 ιδέες από όλες, στο τελευταίο στάδιο επιλέγονται 4 ιδέες από όλες τις προτάσεις.