Θέμα 3 Μόρια

Ένα μόριο σχηματίζεται όταν δύο ή περισσότερα άτομα συνδέονται χρησιμοποιώντας τα εξωτερικά τους ηλεκτρόνια.

Αυτά τα ηλεκτρόνια ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους και βρίσκονται στο υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο ενός ατόμου.

Ένα μόριο είναι το μικρότερο μέρος μιας ουσίας. Τα μόρια που αποτελούνται από δύο άτομα ονομάζονται διατομικά. Για παράδειγμα, μοριακό οξυγόνο (O2), άζωτο από τον αέρα (N2) και αέριο χλώριο (Cl2).