Θέμα 2 Ο δεύτερος νόμος της Δυναμικής του Νεύτωνα

Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής

Μεταξύ της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα και της επιτάχυνσης α με την οποία αυτό κινείται ισχύει η σχέση

ΣF=m.a

Ο συντελεστής αναλογίας της σχέσης αυτής λέγεται αδρανειακή μάζα του σώματος ή απλά μάζα και ορίζεται ως m= F/a

Ένα σώμα μεγαλύτερης μάζας έχει επίσης μεγαλύτερη αδράνεια. Στην πραγματικότητα, εάν η ίδια δύναμη ασκηθεί σε δύο σώματα διαφορετικής μάζας, σύμφωνα με τη σχέση που αναφέρθηκε παραπάνω, το σώμα μεγαλύτερης μάζας υφίσταται μικρότερη επιτάχυνση, αλλάζοντας την ταχύτητά του πιο αργά. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα μεγαλύτερης μάζας αντιστέκεται περισσότερο στη μεταβολή της κατάστασης ακινησίας ή της κίνησής του και, δεδομένου ότι η αδράνεια είναι η ιδιότητα να αντιστέκεται στις αλλαγές της κατάστασης ακινησίας ή της κίνησης, έχει μεγαλύτερη αδράνεια.

Η επιτάχυνση α που αποκτά ένα σώμα

α) έχει την ίδια διεύθυνση και την ίδια φορά με την δύναμη που δέχεται το σώμα

β) είναι ανάλογη με την δύναμη που δέχεται το σώμα

γ) είναι αντίστροφα ανάλογη με την αδρανειακή μάζα του σώματος όταν η δύναμη είναι σταθερή

Αν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη σε ένα σώμα Β, το σώμα Β αντιδρά στο σώμα Α με δύναμη που έχει την ίδια ένταση και φορά, αλλά τον αντίθετο προσανατολισμό.

Κάθε συμμετέχων δοκιμάζει, σε αυτή την άσκηση, τι σημαίνει να είσαι μάζα και δύναμη.

Θα είναι σαφές σε όλους ότι με την ίδια δύναμη θα είναι πιο δύσκολο να σπρώξουμε βαρύτερες μάζες. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν αυτό το πείραμα στις διάφορες επιλογές 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10’