Θέμα 2 Θερμότητα

Είναι η μεταφορά κινητικής ενέργειας των δονητικών κινήσεων μεταξύ ατόμων και μορίων και εκδηλώνεται με μεταβολές της θερμοκρασίας. Αυτή η μεταφορά ενέργειας γίνεται πάντα από σώματα με υψηλότερη θερμοκρασία σε σώματα με χαμηλότερη θερμοκρασία.