Θέμα 2 Αναστρέψιμες και μη αναστρέψιμες αντιδράσεις

Μερικές χημικές αντιδράσεις απλά συνεχίζουν στην ίδια κατεύθυνση μέχρι να εξαντληθούν τα αντιδρώντα στοιχεία. Αυτές οι αντιδράσεις ονομάζονται μη αναστρέψιμες.

Αντιδρώντα → Προϊόντα

Για παράδειγμα, μια αντίδραση καύσης, όπου το μεθάνιο αντιδρά με το οξυγόνο που υπάρχει στο περιβάλλον΄:

CH4 (gas) + 2O2(gas) →CO2 (gas) + 2H2O (gas)

Υπάρχουν όμως και αναστρέψιμες αντιδράσεις. Στις αναστρέψιμες αντιδράσεις τα αντιδρώντα στοιχεία μπορούν να γίνουν προϊόντα, και τα προϊόντα  να γίνουν αντιδρώντα στοιχεία.

Αντιδρώντα ↔ Προϊόντα

Όπως στην περίπτωση όπου άζωτο και υδρογόνο αντιδρούν σχηματίζοντας αμμωνία

3H2(gas)+N2 (gas) ↔ 2NH3(gas)