Θέμα 1 Τι είναι η θερμοκρασία;

Όλα τα μόρια που σχηματίζουν μια ουσία κινούνται με συγκεκριμένη ταχύτητα. Στη Θερμοδυναμική, ονομάζουμε θερμοκρασία τη μέση ταχύτητα ή την κινητική ενέργεια (κίνηση) των σωματιδίων των μορίων.

Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, η ταχύτητα των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη, ενώ στο απόλυτο μηδέν τα σωματίδια είναι ακίνητα.