Θέμα 1 Εισαγωγή

Γεωμετρικά μοτίβα. Τα γεωμετρικά μοτίβα αποτελούνται από μια σειρά σχημάτων.

Τα μοτίβα που κατασκευάζονται από σχήματα είναι παρόμοια με τα μοτίβα που κατασκευάζονται από αριθμούς γιατί το μοτίβο καθορίζεται από έναν κανόνα.