Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Εισαγωγή βασικών εννοιών προγραμματισμού

Στον προγραμματισμό, η μεταβλητή είναι μια από τις πιο βασικές έννοιες που πρέπει να κατανοηθούν. Μια μεταβλητή είναι μια ονομασμένη θέση αποθήκευσης στη μνήμη ενός υπολογιστή που μπορεί να περιέχει μια τιμή ή δεδομένα. Το όνομα της μεταβλητής χρησιμοποιείται για την αναφορά των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν τη θέση μνήμης.

Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τιμών που μπορούν να αλλάξουν ή να χειριστούν κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να γράψετε ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει την περιοχή ενός σχολικού γηπέδου ποδοσφαίρου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές για να αποθηκεύσετε το μήκος και το πλάτος του βήματος και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεταβλητές σε έναν υπολογισμό για να βρείτε την περιοχή.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα αυτού του υπολογισμού σε κώδικα Python:

Ένας βρόχος είναι μια κατασκευή προγραμματισμού που επιτρέπει σε ένα σύνολο εντολών να εκτελούνται επανειλημμένα, με βάση μια συγκεκριμένη συνθήκη. Ένας βρόχος δίνει τη δυνατότητα σε έναν προγραμματιστή να γράψει ένα ενιαίο σύνολο εντολών που μπορούν να επαναληφθούν πολλές φορές χωρίς να χρειάζεται να γράφει τον ίδιο κώδικα ξανά και ξανά.

Ένας βρόχος “for” χρησιμοποιείται για να εκτελέσει ένα σύνολο εντολών σταθερό αριθμό φορών, ενώ ένας βρόχος “while” χρησιμοποιείται για να εκτελέσει ένα σύνολο εντολών επανειλημμένα, εφόσον μια συγκεκριμένη συνθήκη είναι αληθής.

Οι εντολές υπό όρους, γνωστές και ως “δομές ελέγχου”, είναι ένας τύπος θεμελιώδους δομής προγραμματισμού που επιτρέπει στα προγράμματα να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει μεταβλητών τιμών, εισόδου χρήστη και άλλων παραγόντων.

Η βασική σύνταξη μιας δήλωσης υπό όρους στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού είναι η εξής:

Οι τύποι δεδομένων αναφέρονται στα διάφορα είδη τιμών που μπορούν να αποθηκευτούν και να χειριστούν σε ένα πρόγραμμα. Κάθε τύπος δεδομένων ορίζει ένα σύνολο τιμών και λειτουργιών που μπορούν να εκτελεστούν σε αυτές τις τιμές. Οι συνήθεις τύποι δεδομένων στον προγραμματισμό περιλαμβάνουν:

  • Ακέραιος: αντιπροσωπεύει ακέραιους αριθμούς (π.χ. 5, -10, 100)
  • Float: αντιπροσωπεύει δεκαδικούς αριθμούς (π.χ. 3.14, -0.5, 2.0)
  • Boolean: αντιπροσωπεύει αληθείς ή ψευδείς τιμές (π.χ. True, False)
  • Συμβολοσειρά: αντιπροσωπεύει κείμενο ή χαρακτήρες (π.χ. “hello”, “world”, “123”)