Τελική Δραστηριότητα

Διάρκεια: Έως μία συνεδρία

Μέθοδος:

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες εργασίας οποιουδήποτε μεγέθους προτιμούν. Το μόνο που πρέπει να λάβουν υπόψη είναι μια χημική αντίδραση που ταιριάζει στον αριθμό των συμμετεχόντων.

Βήμα-βήμα:

  1. Επιλέξτε μια χημική αντίδραση
  2. Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με την αντίδραση και προσδιορίστε τα εξής:

α. Είναι αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη;

β  Είναι εξωθερμική  ή ενδοθερμική ;

γ. Αριθμός αντιδρώντων και προϊόντων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να αναζητήσετε βίντεο της αντίδρασης για έμπνευση.

Βήμα-βήμα:

  1. Επιλέξτε τη μουσική και τη χορογραφία που σας εμπνέει η συγκεκριμένη χημική αντίδραση.
  2. Χρησιμοποιήστε μια από τις τεχνικές ενίσχυσης της δημιουργικότητας για να προσδιορίσετε τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε (πχ. 4Χ4Χ4). Μια εναλλακτική τεχνική που μπορούν να εφαρμόσουν οι μαθητές, είναι να εκφραστούν ελεύθερα με τη χρήση κάμερας βίντεο, και να επιλέξουν τις κινήσεις/βήματα που επιλέγουν να επαναλάβουν.
  3. Προβάρετε τα βήματα/κινήσεις.

Παραδείγματα και σύνδεσμοι:

  • αντίδραση καύσης μεθανίου

CH4 (gas) + 2O2(gas) →CO2 (gas) + 2H2O (gas)

φυσαλίδες μεθανίου

Παραδείγματα και σύνδεσμοι:

  • Αντίδραση αποσύνθεσης αμμωνίας απαιτεί εξωτερικούς παράγοντες, όπως ηλεκτρισμό ή θερμότητα

3H2(gas)+N2 (gas)↔ 2NH3(gas)

  • Αντίδραση σχηματισμού νερού

2H2(gas) + O2(gas)→H2O(gas)

Αυτή η αντίδραση είναι εξαιρετικά εκρηκτική, αν και μπορεί να πραγματοποιηθεί ήπια σε συσκευές που ονομάζονται κυψέλες καυσίμου που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.